Tài liệu VACI và của các đề án
1. "Giám sát cộng đồng" Trong lĩnh vực y tế. Những bài học kinh nghiệm của công ty Hưng Gia
2. Cuốn sách: Vì một ngày mới không tham nhũng - Đề án P61
3. Mô hình thanh thanh thiếu niên và phòng chống tham nhũng
4. Mô hình giáo dục về phòng chống tham nhũng
5. Mô hình giám sát cộng đồng và phòng chống tham nhũng
Sự kiện
Đề án VACI 2013
THÔNG TIN VACI VÀ VID
Trang web này được phép sử dụng giải pháp công nghệ GIS của công ty Dữ liệu Hà Nội