Để xem các đề án VACI theo tỉnh chọn biểu tượng trên bản đồ
Sự kiện
Đề án VACI 2013
THÔNG TIN VACI VÀ VID
Trang web này được phép sử dụng giải pháp công nghệ GIS của công ty Dữ liệu Hà Nội